immunodiagnosis

Hastalığa immünolojik test yoluyla tanı konulması; immünodiyagnoz.

Paul-Bunnell test

Enfeksiyöz mononükleoz tanısında uygulanan serolojik bir test; Paul-Bunnell testi