Cooley’s anemia

Cooley anemisi, Bk. thalassemia major

mediterranean anemia

Akdeniz anemisi. Bk. thalassemia major