mediterranean anemia

Akdeniz anemisi. Bk. thalassemia major