Rhizopus

Bir mantar cinsi; mukormikoz’a sebep olan mantar cinslerinden biri.

Absidia

Bir mantar cinsi; mukormikoz’a sebep olan mantar cinslerinden biri.