isogeneic graft

İzojeneik gref. Bk. isograft.

xenograft

Ksenogref. Bk. heterograft