palmoplantar phenomenon

Palmoplantar fenomen. Bk. Filipovitch’s sign

Thomson’s phenomenon

Thomson fenomeni. Bk. panagglutination

Schultz-Charlton phenomenon

Schultz-Charlton fenomeni. Bk. Schultz-Charlton reaction