acute idiopathic polyneuritis

Akut idyopatik polinörit. Bk. Guillain-Barre syndrome

essential anemia

Bk. idiopathic anemia