urinary alkalizer

İdrarı alkalenleştirici ilaç.

uremic amaurosis

Üremiye bağlı olarak gelişen görme kaybı; üremik amoroz.