Riolan’s anastomosis

Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu

omphalomesenteric

Göbek ve mezenterle ilgili; omfalomezenterik.

inferior mesenteric plexus

Arteria mesenterica inferior‘un çevresindeki, plexus aorticus abdominalis‘den gelen sempatik ipliklerle… devamı inferior mesenteric plexus