surface anestheia

Yüzeysel anestezi. Bk. topical anesthesia