sleeplessness

Uyuyamama hali; uykusuzluk.

agrypnia

(G.): Uyuyamama; devamlı uykusuzluk hali; agripni.

agrypnotic

1- Uyuyamama ile ilgili; uykusuzlukla ilgili; agripnotik. 2- Uykusuzluk gösteren.… devamı agrypnotic