rejection phenomenon

Rejeksiyon fenomeni. Bk. transplantation immunity