Thomson’s phenomenon

Thomson fenomeni. Bk. panagglutination