sedimentator

Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet; santrifüj; sedimantatör.