polyribosome

Ribozom kümesi; poliribozom. Bk.polysome