preliminary anesthesia

Preliminer anestezi. Bk. preanesthesia