mesenchymal tissue

Mezenkimal doku; mezenkima. Bk. mesenchyme