hypertrophic pharyngitis

Hipertrofik farenjit. Bk. granular pharyngitis