postgrippal

Postgripal, postgribal. Bk. postinfluenzal