atrophic pharyngitis

Atrofik farenjit. Bk. pharyngitis sicca