indirect Coombs’ test

Serumda serbest inkomplet antikorların varlığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon… devamı indirect Coombs’ test

anemia neonatorum

Yenidoğan anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis

congenital anemia of newborn

Yenidoğanın konjenital anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis