angiostaxis

(G.): Anjiyostaksis. Bk. hemorrhagic diathesis