suppurative wound

Cerahat oluşmuş yara; cerahatli yara.