basal anesthesia

Bazal anestezi. Bk. preanesthesia