allachesthesia

(G.): Allakestezi. Bk. allesthesia