acrohypothermy

Akrohipotermi. Bk. acrohypothermia.