Weil-Felix test

Tifüs tanısında uygulanan bir aglütinasyon testi; Weil-Felix testi