vitamin A1

Vitamin A2’e oranla daha yüksek biyolojik etkiye sahip A vitamini;… devamı vitamin A1